free site templates

Współpraca

1. Oddziaływania ekscyton-fonon w cienkich warstwach monochalkogenków metali
Kluczową rolę dla właściwości półprzewodników odgrywają elementarne wzbudzenia elektronowe i wibracyjne. Ich wzajemne oddziaływanie prowadzi do wielu interesujących efektów, np. pojawienia się dodatkowych bocznych pasm w widmach absorpcji i emisji optycznej ekscytonów. W szczególności, emisja optycznych fononów jest głównym mechanizmem relaksacji gorących nośników, wyjątkowo istotnym dla działania półprzewodnikowych laserów. Celem ćwiczenia jest pomiar widm fotoluminescencji oraz rozpraszania Ramana na cienkich warstwach monochalkogenków metali, tj. InSe, GaSe oraz GaS, zamkniętych między warstwami heksagonalnego azotku boru wytworzonych na Uniwersytecie w Manchesterze w szerokim zakresie temperatur (5 K – 300 K) z wykorzystaniem do pobudzania laserów o różnej długości fali (515 nm, 633 nm oraz 785 nm). Proponowane badania mają na celu zbadanie wpływu grubości materiału oraz temperatury na oddziaływania ekscyton-fonon w tych materiałach.
contact -> dr Maciej Molas (Maciej.Molas@fuw.edu.pl)

2. Spektroskopia optyczna naprężonych warstw dwuwymiarowych
Uzyskanie grafenu zapoczątkowało nowy trend w nauce skupiający się na dwuwymiarowych strukturach dobrze znanych materiałów objętościowych. Jedną z grup materiałów warstwowych stanowią dichalkogenki metali przejściowych (TMD). Różnorodne własności chemiczno - fizycznych wyróżniają te materiały niezwykle szeroką gamą możliwych zastosowań w dziedzinach typu elektronika, optoelektronika, jak i medycyna czy czujniki biologiczne. Materiały są bardzo czułe na czynniki zewnętrzne, np. naprężenia, które wpływa na zmiany sieci krystalicznej badanych płatków jak i ich strukturę pasmową. Badania prowadzone w ramach ćwiczenia opierać się będą na przygotowaniu własnych prółbek TMD poprzez mechaniczną eksfoliację z kryształów objętościowych oraz pomiarach spektroskopii Ramana oraz fotoluminescencji naprężonych warstw.<
contact -> prof. dr hab. Adam Babiński (Adam. Babinski@fuw.edu.pl)